Gebruiksvoorwaarden online platform en KNIP APP

Algemene Voorwaarden Tokens
1. Introductie
1.1 In deze algemene voorwaarden (deze Algemene Voorwaarden) leest u wat uw rechten en plichten zijn als houder van een Token (de Token).
1.2 Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar: (i) “u” of “uw” wordt daarmee bedoeld de houder van de Token; en (ii) “wij”, “ons”, “onze” wordt daarmee
bedoeld de organisatie (de organisatie) met de aan haar verbonden ondernemingen en groepsmaatschappijen. Het begrip ‘de organisatie’ wordt toegelicht in de begrippenlijst op pagina 3.

2. Waarom deze Algemene Voorwaarden?
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Token en het online en offline gebruik dat u van de Token maakt.
2.2 Het is van belang dat u de Token zorgvuldig en in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden gebruikt.
2.3 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor zowel geregistreerde als niet- geregistreerde Tokens (zoals verder uitgelegd in artikel 4).

3. Hoe kan ik een Token krijgen?
3.1 De Token wordt uitgegeven door de organisatie. De Token is en blijft ons eigendom.
3.2 De Token is bedoeld voor natuurlijke personen vanaf twaalf jaar die in Nederland wonen. Als u minderjarig (jonger dan 18 jaar) bent, moet uw wettelijke vertegenwoordiger toestemming geven voor het verkrijgen en het gebruiken van de Token.
3.3 De organisatie zal zorgt dragen voor servicepunten waar de Tokens worden uitgegeven.
3.4 In bepaalde gevallen kan de Token thuis gestuurd worden (dit zal door de organisatie worden bepaald)

4. Geregistreerde en niet-geregistreerde Tokens, wat is het verschil?
4.1 Er bestaan 2 soorten Tokens: (i) geregistreerde Tokens; en (ii) niet- geregistreerde Tokens.
(a) Geregistreerde Tokens: dit zijn tokens waaraan een gebruiker is gekoppeld die zich heeft geregistreerd via het online platform van de organisatie. Een geregistreerde Token is persoonlijk en niet anoniem.
(b) Niet-geregistreerde Tokens: dit zijn Tokens waaraan geen gebruiker is gekoppeld en dus waarvoor niemand zich heeft geregistreerd via het online platform van de organisatie. Een niet-geregistreerde Token is niet- persoonlijk en anoniem.
4.2 Het is niet verplicht de Token te registreren. Wel heeft het registreren van de Token veel voordelen zoals in deze Algemene Voorwaarden uitgelegd.

5. Hoe kan ik mijn Token registeren en wat zijn daar de voordelen van? Artikel 5 is alleen van toepassing wanneer de organisatie ervoor heeft gekozen om met geregistreerde Tokens te werken. Op pagina 3 kunt u terugvinden of de organisatie gebruik maakt van deze optie.
5.1 U kunt uw Token op elk moment registreren via het online platform van de organisatie.
5.2 U bent zelf verantwoordelijk voor een juiste en correcte registratie. U kunt uw instellingen te allen tijde online bekijken en wijzigen.
5.3 De voordelen van registratie zijn, onder andere, dat u de Token online kunt opladen, blokkeren en uw actuele transacties en saldo kunt checken.
5.4 Op uw registratie van de Token zijn de Privacy Statements van toepassing zoals uitgelegd in artikel 20.

6. Hoe kan ik mijn Token opladen?
6.1 U kunt uw niet-geregistreerde en geregistreerde Token offline opladen. Dit kan met muntgeld, papiergeld of pinbetaling bij een servicepunt van de organisatie.
6.2 U kunt uw geregistreerde Token naast offline opladen ook online opladen. Dit is alleen mogelijk wanneer de organisatie voor de online oplaad optie heeft gekozen. Online kunt u de Betaalkaart opladen via het online platform van de organisatie of via de KNIP Applicatie die u kunt downloaden op uw smartphone. Online kan er betaald worden via Ideal of credit card (Visa of Mastercard). Op pagina 3 kunt u terugvinden of de organisatie gebruik maakt van de online oplaad optie.
6.3 Het minimale en maximale bedrag voor zowel online als offline opladen, wordt door de organisatie bepaald een staat aangegeven in de begrippenlijst op pagina 3.
6.4 Aan het online opwaarderen van uw Token kunnen kosten verbonden zijn van derden (waaronder uw bank). Er kunnen ook door ons transactiekosten in rekening gebracht worden voor het online of offline opladen van de Token maar deze kosten zullen altijd van tevoren aan u worden gecommuniceerd.
6.5 Na het accorderen van de oplaadhandelingen kunt u het opladen van het saldo niet meer herroepen.
6.6 Wij mogen een opdracht tot opladen weigeren indien:
(a) wettelijke regels dit ons verbieden;
(b) u uw verplichtingen tegenover ons niet nakomt;
(c) u uw Token niet of niet meer alleen mag gebruiken, bijvoorbeeld omdat daarvoor toestemming van een bewindvoerder of curator nodig is;
(d) wij weten of vermoeden dat er sprake is van fraude of misbruik; of
(e) wij hiervoor een andere gegronde reden hebben.

7. Hoe kan ik met mijn Token betalen?
7.1 U kunt met uw Token betalen bij de afrekenpunten van de organisatie.
7.2 U betaalt door de Token op de tokenlezer te (laten) leggen of een ander daartoe kenbaar gemaakt apparaat. Daarna kunt u de betaling effectueren.
7.3 Als de automaat een betaling met uw Token accepteert, wordt het betaalde bedrag automatisch in mindering gebracht op het saldo op uw Token.
7.4 Aan betalingen met de Token zijn geen kosten verbonden.
7.5 Na het uitvoeren van de betalingshandelingen kunt u een betaling niet meer herroepen.
7.6 Wij mogen een opdracht voor een betaling weigeren indien:
(a) het tegoed op uw Token lager is dan het bedrag van de betaling;
(b) wettelijke regels dit ons verbieden;
(c) u uw verplichtingen tegenover ons niet nakomt;
(d) u uw Token niet of niet meer alleen mag gebruiken, bijvoorbeeld omdat daarvoor toestemming van een bewindvoerder of curator nodig is;
(e) wij weten of vermoeden dat er sprake is van fraude of misbruik; of
(f) wij hiervoor een andere gegronde reden hebben.

8. Kan ik na het opladen van mijn Token het geld weer laten terugstorten (restitutie)?
Artikel 8 is alleen van toepassing wanneer de organisatie voor de optie restitutie heeft gekozen. Op pagina 3 kunt u terugvinden of de organisatie gebruik maakt van deze optie.
8.1 Houders van geregistreerde Tokens kunnen het gehele saldo op de geregistreerde Token giraal laten terugstorten via het online platform van de organisatie. Houdt er rekening mee dat er een termijn staat vastgesteld voor het aanvragen van restitutie. De restitutie termijn wordt aangegeven op pagina 3.
8.2 Voor terugstortingen kunnen door ons administratiekosten in rekening worden gebracht. Deze administratiekosten kunnen door ons worden aangepast na voorafgaande mededeling aan u. Ook kan in het geval van een door u gevraagde terugstorting door ons om een geldige legitimatie worden gevraagd. De administratiekosten worden weergegeven op pagina 3.

9. Wanneer vervallen de saldi op de Token?
9.1 De saldi op de Token zijn geldig tot de geldigheidsdatum die op de Token wordt weergegeven of door de geldigheidsdatum die door de organisatie wordt
gecommuniceerd.

10. Wat te doen bij verlies of diefstal?
10.1 In het geval van verlies of diefstal van uw geregistreerde Token dient u uw geregistreerde Token zo snel als mogelijk online te blokkeren via het online platform. Voor niet-geregistreerde Tokens geldt dat de Token niet op afstand kan worden geblokkeerd.
10.2 In het geval van verlies of diefstal van een Token stelt u ons daarvan zo snel als mogelijk op de hoogte via de contactgegevens genoemd in artikel 18. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele aangifte en kosten en u draagt zelf het risico van eventueel verlies van saldo.
10.3 Als een geregistreerde Token is gestolen, hebben wij het recht om u te verzoeken de diefstal zo snel als mogelijk te melden bij de politie. U bevestigt deze aangifte schriftelijk aan ons door een afschrift van de aangifte aan ons te sturen. Als eigenaar van de Token hebben ook wij het recht om bij de politie aangifte te doen van diefstal. Wij hoeven van dat recht geen gebruik te maken. Als wij aangifte doen van diefstal, zullen wij (persoons)gegevens van u die bij ons bekend zijn, aan de politie verstrekken als de politie daarom vraagt.
10.4 Na het blokkeren van een geregistreerde Token kan er een nieuwe Token aangevraagd worden via het service e-mail adres van de organisatie.

11. Wat u moet doen met een defecte Token?
11.1 U kunt een defecte Token inleveren bij een servicepunt van de organisatie. Bij ontvangst van uw defecte Token zullen wij kosteloos een nieuwe niet-geregistreerde Token aan u verstrekken waar wij het aanwezige saldo van uw oude Token op zullen storten tenzij wij concluderen dat de Token niet defect is of het defect aan u te wijten is. Het door ons afgelezen saldo op de Token geldt als dwingend bewijs. In dit verband geldt dat wanneer u een defecte geregistreerde Token bij ons heeft ingeleverd wij er ons voor zullen inspannen dat de aan u uitgegeven niet- geregistreerde Token alsnog op uw naam wordt geregistreerd.
11.2 Indien wij concluderen dat het defect te wijten is aan een door u onjuist gebruik van de token zullen wij voor een vervangende geregistreerde Token kosten in rekening brengen die wij vooraf met u zullen communiceren.

12. Wat zijn de gevolgen van fraude met de Token?
12.1 Frauduleuze handelingen met geregistreerde of niet-geregistreerde tokens, of een vermoeden daarvan dienen zo snel mogelijk aan ons te worden gemeld via de contactgegevens genoemd in artikel 18. Onder frauduleuze handelingen wordt onder meer verstaan het kopiëren of vervalsen van geregistreerde of niet-geregistreerde Tokens.
12.2 Wij kunnen naar aanleiding van uw melding een onderzoek instellen, maar zijn daartoe niet verplicht. Wij kunnen bij een dergelijk onderzoek derden inschakelen.
12.3 Na melding van fraude of een vermoeden daarvan, hebben wij het recht om naar eigen inzicht en zo snel als wij nodig vinden een geregistreerde Token op afstand te blokkeren of een niet-geregistreerde Token of een geregistreerde Token bij een servicepunt van ons in te nemen. Wij hebben dit recht ook als wij zelf een redelijk vermoeden hebben dat er frauduleuze handelingen worden gepleegd met de Token.
12.4 Na melding van fraude of een vermoeden daarvan, levert u de Token zo snel als mogelijk in bij een (bemand) oplaadpunt. Bij ontvangst van uw Token zullen wij kosteloos een nieuwe niet-geregistreerde token aan u verstrekken waar wij het aanwezige saldo van uw oude Token op zullen storten tenzij wij concluderen dat er geen sprake is van fraude of de fraude aan u te wijten is. Het door ons afgelezen saldo op de Token geldt als dwingend bewijs. In dit verband geldt dat wanneer u een geregistreerde Token bij ons heeft ingeleverd wij er ons voor zullen inspannen dat de aan u uitgegeven niet-geregistreerde Token alsnog op uw naam wordt geregistreerd.
12.5 Indien wij concluderen dat de fraude aan u te wijten is, houden wij u aansprakelijk voor alle schade in verband daarmee. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die u lijdt in het geval van fraude tenzij dat te wijten is aan onze schuld of onze grove nalatigheid.

13. Wanneer eindigt uw gebruiksrecht?
13.1 Het gebruiksrecht op de Token eindigt in de volgende gevallen:
(a) u levert uw Token in bij ons via de contactgegevens genoemd in artikel 18 of bij een servicepunt met de mededeling dat u uw gebruiksrecht van de Token
wilt opzeggen (wij kunnen in een dergelijk geval om legitimatie vragen);
(b) de houder van een geregistreerde Token overlijdt en wij ontvangen hiervan een melding;
(c) wij blokkeren op afstand een geregistreerde Token na melding van verlies of diefstal;
(d) wij blokkeren op afstand een geregistreerde Token bij fraude of een redelijk vermoeden daarvan of wij nemen in een dergelijk geval een geregistreerde of niet- geregistreerde Token in;
(e) wij nemen een defecte Token in;
(f) wij zijn genoodzaakt de Token te beëindigen vanwege een richtlijn of aanwijzing van een autoriteit, zoals een toezichthouder of een bankinstelling;
(g) u heeft schriftelijk aangegeven dat u niet akkoord gaat met een wijziging van deze Algemene Voorwaarden overeenkomstig artikel 17.2;
(h) de geldigheidsduur van de Token (zoals opgenomen op de Token) is verlopen;
(i) een zwaarwegend belang rechtvaardigt beëindiging van het gebruiksrecht op de Token;
(j) door eenzijdige opzegging door ons per email naar uw e-mailadres met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste 2 weken; of
(k) met onmiddellijke ingang en zonder enige ingebrekestelling door ons middels een e-mail naar uw e-mail adres indien u uw verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of andere voorschriften niet nakomt.
13.2 U mag de token direct na het einde van het gebruiksrecht niet meer gebruiken. Het einde van het gebruiksrecht van de Token heeft geen gevolgen voor de gegevens die
zijn opgeslagen op de betreffende Token of in onze administratie. Het einde van het gebruiksrecht van de Token heeft ook geen gevolgen voor uw recht op restitutie van het
saldo, behalve in gevallen van eigen schuld.

14. Wat zijn uw plichten?
14.1 U gaat zorgvuldig met de Token om en gebruikt de Token alleen voor het doel waarvoor hij is verstrekt.
14.2 U bent verantwoordelijk voor de Token zodra u de Token heeft ontvangen. Vanaf dat moment ligt het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de Token bij u.
14.3 U bent als enige gerechtigd de Token te gebruiken. U deelt de Token, de CVC-code of het Token-nummer niet met derden.
14.4 Het is niet toegestaan de Token te verkopen, ter verkoop aan te bieden of te verstrekken aan derden. Het is ook niet toegestaan om de Token ten behoeve van derden op te (doen) laden. Het is u eveneens niet toegestaan de Token te verpanden of anderszins te bezwaren.
14.5 Het is niet toegestaan de Token te beschadigen, te wijzigen of te gebruiken in strijd met deze Algemene Voorwaarden of onze instructies. Het is niet toegestaan de beveiligingsmaatregelen op de Token te verveelvoudigen, openbaar te maken, te wijzigen, te omzeilen of de werking daarvan op een andere manier te hinderen ten behoeve van ongeoorloofd gebruik. Het is ook niet toegestaan om gelegenheid te bieden tot een van de bovenstaande handelingen of deze handelingen door anderen te laten uitvoeren.
14.6 Als geregistreerde houder van de Token brengt u ons zo snel mogelijk op de hoogte zodra er iets verandert in uw adres, naam (bijvoorbeeld als u bent getrouwd of gescheiden), telefoonnummer of e-mailadres. Dat kunt u doen via het online platform van de organisatie.

15. Wanneer zijn wij aansprakelijk?
15.1 Wij zijn tegenover u niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de Token tenzij dit te wijten is aan onze opzet of grove schuld.
15.2 Als wij aansprakelijk zijn voor enige schade hoeven wij u slechts schade te vergoeden als die in voldoende direct verband staat met de gebeurtenis waarvoor wij aansprakelijk zijn en daarvan een gevolg is, en die schade ons mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend. Uit de wet vloeit voort dat u gehouden bent tot het in redelijkheid nemen van maatregelen ter voorkoming of beperking van schade.

16. Wat moet u verder nog weten?
16.1 De saldi op de Token worden gehouden door en op de rekeningen van de organisatie.
16.2 U ontvangt geen rente over het saldo op uw Token.
16.3 Wij hebben op elk moment het recht om bij de uitgifte van Token en werkzaamheden die daarvoor nodig zijn gebruik te maken van de diensten van derden.
16.4 Hebben wij een bedrag van u te vorderen, zoals een saldotekort of verschuldigde administratiekosten, dan hebben wij het recht om wat wij opeisbaar of onder voorwaarde van u te vorderen hebben, dan zullen wij alle middelen rechtens tot onze beschikking kunnen inzetten om dit bedrag te verkrijgen, in welk verband u in ieder geval accepteert de kosten van incasso te dragen. U bent akkoord dat wij enige vorderingen van ons op u ook kunnen verrekenen met al dan niet opeisbare vorderingen van u op ons.
16.5 Bij storingen, onderhoudswerkzaamheden of beveiligingsincidenten kunnen wij het gebruik van uw Token (tijdelijk) stopzetten of beperken.
16.6 Wij kunnen de Token blokkeren indien het saldo gelijk of lager is dan EUR 0 of wij het redelijke vermoeden hebben dat u uw betalingsverplichtingen aan ons niet kunt nakomen.
16.7 De door ons gehouden en bewaarde gegevens in verband met de Token (waaronder het door ons afgelezen saldo) gelden als dwingend bewijs.
16.8 In bepaalde gevallen kunnen wij u verzoeken een geldig legitimatiebewijs aan ons te verstrekken.
16.9 Aan het online getoonde saldo van de geregistreerde Token kunnen geen rechten worden ontleend, zeker rond wedstrijddagen kan dit afwijken van het daadwerkelijke saldo op de Token.
16.10 Indien u een betaling wenst te betwisten dient u uiterlijk binnen 2 weken na constatering van een betalings- of registratiefout met ons contact op te nemen. De gegevens in onze administratie gelden in alle gevallen als dwingend bewijs voor het saldo op uw Token en alle transacties die u met de Token heeft gedaan.

17. Wijzigingen Algemene Voorwaarden
17.1 Deze Algemene Voorwaarden kunnen zonder uw goedkeuring worden gewijzigd. Wij zullen een duidelijke mededeling plaatsen op het online platform om u te informeren over materiele wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden.
17.2 Als u het niet eens bent met een aanvulling, wijziging of vervanging van deze Algemene Voorwaarden, kunt u binnen een periode van 2 maanden na wijziging uw gebruiksrecht schriftelijk opzeggen en de Token bij ons inleveren. Als u binnen die periode niet schriftelijk reageert, wordt u geacht de aanvulling, wijziging en/of vervanging te hebben aanvaard.

18. Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Algemene Voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via email, via tel of via post. Deze contactgegevens worden weergegeven op pagina 3.

19. Akkoord met deze Algemene Voorwaarden?
Op het moment dat u de Token voor de eerste keer oplaadt gaat u onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

20. Privacy Statements
20.1 De verwerking van uw persoonsgegevens door of namens ons zal plaatsvinden met inachtneming van de privacy statements zoals gepubliceerd op het online platform.
20.2 Als u een niet-geregistreerde Token gebruikt, kan het incidenteel gebeuren dat u uw persoonsgegevens verstrekt aan ons of een bedrijf dat de niet-geregistreerde Token als betaalmiddel accepteert. Bijvoorbeeld als u contact opneemt met de betreffende klantenservice.

21. Hoe zijn deze Algemene Voorwaarden te verkrijgen?
21.1 U kunt deze Algemene Voorwaarden kosteloos verkrijgen bij een servicepunt van de organisatie.
21.2 Wij publiceren deze Algemene Voorwaarden en elke update daarvan op het online platform.
21.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn alleen in het Nederlands te verkrijgen. Alle communicatie in verband met deze Algemene Voorwaarden zal in het Nederlands worden gevoerd.

22. Overdracht
Wij mogen (onze rechten en verplichtingen uit) deze Algemene Voorwaarden aan een derde overdragen. Middels acceptatie van deze Algemene Voorwaarden geeft u daarvoor bij voorbaat uw onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming.

23. Toepasselijk recht en forum
23.1 Op deze Algemene Voorwaarden en iedere niet-contractuele verplichting die daaruit voortvloeit is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
23.2 Alle geschillen die mochten ontstaan uit of in verband met deze Algemene Voorwaarden of naar aanleiding van overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, met de mogelijkheid van beroep en eventueel cassatie.

Snel contact

Laat een bericht achter en we nemen zsm contact met je op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search