Algemene voorwaarden KNIP cashless events

Algemene voorwaarden KNIP cashless events

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.
a. KNIP cashless events: degene die de opdracht aanneemt, de opdrachtnemer: de besloten vennootschap LCS XL handelende onder de naam KNIP cashless events;
b. Opdrachtgever: de klant van KNIP cashless events, zijnde iedere natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, een rechtspersoon, die deze overeenkomst sluit met KNIP cashless events;
c. Opdracht: de in onderling overleg tussen Opdrachtgever en KNIP cashless events te bepalen werkzaamheden die door de KNIP cashless events verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren middels de overeenkomst en haar bijhorende algemene voorwaarden opgesteld door KNIP cashless events;
d. Cashless evenementen: een evenement waar niet meer met cash geld betaald kan worden maar men eenvoudig kan betalen middels een pas via geautomatiseerde betalingssystemen;
e. Dienst: iedere op grond van deze overeenkomst te verrichten of verrichte werkzaamheid alsmede de daarbij behorende resultaten en eventueel materialen die bestemd zijn voor Opdrachtgever;
f. Schriftelijk: Alle vormen van schriftelijke communicatie, waaronder vallend elektronische communicatievormen, met uitzondering van SMS-berichten.
g. Partijen: KNIP cashless events en iedere Opdrachtgever waar zij een overeenkomst mee sluit.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten alsmede op alle daarmee samenhangende werkzaamheden en overige dienstverlening tussen KNIP cashless events en Opdrachtgever, waarop KNIP cashless events deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met KNIP cashless events, voor uitvoering waarvan door KNIP cashless events derden dienen te worden betrokken van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. De schriftelijk overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. KNIP cashless events en Opdrachtgever zullen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht zal worden genomen.
4. KNIP cashless events behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen zullen automatisch van kracht worden op de dag dat de gewijzigde voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en op de website van KNIP cashless events openbaar worden gemaakt. Ook worden zij schriftelijk of elektronisch per email op het bij de KNIP cashless events en Opdrachtgever bekende e-mailadres ter kennis aan de Opdrachtgever gebracht en treden één kalendermaand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld.
5. Indien de Opdrachtgever de wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven gemotiveerd op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Opdrachtgever geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.
6. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing op met KNIP cashless events gesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Offertes
1. Offertes van KNIP cashless events zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven.
2. De door KNIP cashless events gemaakte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Derhalve kunnen zij door KNIP cashless events worden herroepen, zelfs direct nadat Opdrachtgever het aanbod heeft aanvaard.
3. Elk aanbod van KNIP cashless events is herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is gesteld.
4. Indien een offerte niet binnen 30 dagen of een aangegeven andere periode wordt geaccepteerd, is hij automatisch vervallen.
5. KNIP cashless events garandeert echter niet dat alle offertes, diensten en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen zijn derhalve mogelijk en toegestaan en vormen geen reden voor afkeuring of ontbinding van de overeenkomst. indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat kan KNIP cashless events hieraan tevens niet worden gehouden.
6. Alle bij een aanbieding, offerte e.d. verstrekte informatie en/of specificaties gelden steeds bij benadering en zijn voor KNIP cashless events slechts bindend, indien dat uitdrukkelijk en met die woorden schriftelijk is bevestigd.
7. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is KNIP cashless events er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij KNIP cashless events anders aangeeft.
8. De prijzen in de genoemde offertes zijn in Euro’s en exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
9. Een samengestelde prijsopgave verplicht KNIP cashless events niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 De overeenkomst en uitvoering
1. KNIP cashless events is alleen aan de offertes alsmede alle bijhorende afspraken gebonden als de aanvaarding ervan, door de Opdrachtgever schriftelijk binnen het aantal gestelde dagen wordt bevestigd aan KNIP cashless events (de overeenkomst komt alsdan tot stand), tenzij anders is aangegeven.
2. Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment waarop KNIP cashless events de bestelling van Opdrachtgever schriftelijk (of per e-mail) bevestigt, dan wel, indien dat eerder is, op het moment waarop KNIP cashless events een begin maakt met de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Is binnen de looptijd van de opdracht voor afronding van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet Opdrachtgever, KNIP cashless events dus schriftelijk in gebreke stellen. Ditzelfde geldt voor het oplossen van problemen (support) tijdens het event.
4. Afspraken met ondergeschikte personeelsleden of andere (tussen- of hulp)personen van KNIP cashless events zijn alleen bindend indien ze schriftelijk door de directie van KNIP cashless events zijn bevestigd.
5. Ter zake de door KNIP cashless events verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van KNIP cashless events volledig bewijs op, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.
6. KNIP cashless events zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der techniek en wetenschap.
7. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft KNIP cashless events het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Hij doet dit in overleg met Opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
8. Als door KNIP cashless events of door KNIP cashless events ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
9. Het is Opdrachtgever niet toegestaan deze Overeenkomst en/of de rechten en verplichtingen hieronder te wijzigen, over te dragen (inclusief middels fusie of splitsing), te cederen of te delegeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KNIP cashless events.

Artikel 5 Levering en levertijden
1. De door KNIP cashless events opgegeven levertermijnen zijn zo goed mogelijk gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Zij zijn evenwel nimmer bindend of fataal.
2. Overschrijding door KNIP cashless events van overeengekomen levertermijnen geeft Opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst.
3. Opdrachtgever zal de zaken en/of diensten afnemen zodra KNIP cashless events deze aanbiedt. Indien Opdrachtgever voornoemde verplichting niet nakomt, kan KNIP cashless events, onverminderd haar bevoegdheid om nakoming te vorderen, de overeenkomst ontbinden.
4. De door KNIP cashless events verkochte zaken worden (af)geleverd vanaf de bedrijfs- c.q. opslagruimte van KNIP cashless events. Het risico gaat over op Opdrachtgever zodra de zaken de bedrijfs- c.q. opslagruimte hebben verlaten of zodra de zaken ten behoeve van Opdrachtgever zijn afgezonderd en bericht is gedaan of gestuurd dat het gekochte voor aflevering gereed is. Het transportrisico is voor Opdrachtgever.
5. Indien overeengekomen is dat KNIP cashless events de levering van de zaken en/of diensten zal verzorgen, dient Opdrachtgever KNIP cashless events te allen tijde onverwijld toegang tot de locatie te verschaffen waar de zaken en/of diensten geleverd moet worden. Alle wachttijd die ontstaat doordat Opdrachtgever niet voldoet aan de eisen genoemd in dit wordt aan Opdrachtgever in rekening gebracht als zijnde werktijd.
6. KNIP cashless events is bevoegd in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met levering tot de gehele bestelling gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover met Opdrachtgever overleg worden gevoerd.

Artikel 6 Gebruik apparatuur
1. Wanneer partijen afspreken dat Opdrachtgever gebruik maakt van de apparatuur van KNIP cashless events mag Opdrachtgever en alle ondernemers op het evenement waar de apparatuur voor bedoeld is, gebruik maken van deze apparatuur. De apparatuur mag uitsluitend worden gebruikt binnen deze overeenkomst. Gebruik van de apparatuur en daarmee ook alle daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid door Opdrachtgever en de hiervoor genoemde ondernemers is ten alle tijde de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. KNIP cashless events heeft immers geen overeenkomst met de hiervoor genoemde ondernemers. Het recht tot gebruik van de apparatuur is niet overdraagbaar aan anderen dan hiervoor genoemd. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de apparatuur aan anderen dan hiervoor genoemd in onderhuur te geven of anderszins in enige vorm het gebruik of medegebruik ervan te geven.
2. Gebruik van de apparatuur zal uitsluitend geschieden op de in voorkomend geval tussen partijen overeengekomen plaats. KNIP cashless events zal zelf de apparatuur installeren, monteren en gebruiksgereed maken.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de apparatuur of enig deel daarvan als onderpand of zekerheidsobject, op welke wijze dan ook, jegens enige derde te gebruiken of op andere wijze daarover te beschikken.
4. Wanneer is overeengekomen dat de Opdrachtgever de apparatuur zal gebruiken dient hij deze op een zorgvuldige wijze te gebruiken en onder zich te houden. Opdrachtgever zal tijdig doeltreffende maatregelen nemen ter voorkoming van schade aan de apparatuur. Bij schade aan de apparatuur zal Opdrachtgever KNIP cashless events daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen.

Artikel 7 Verandering van de staat van de apparatuur
1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de apparatuur geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KNIP cashless events. KNIP cashless events is steeds gerechtigd toestemming te weigeren of aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder voorwaarden betreffende de wijze en kwaliteit van uitvoering van de door Opdrachtgever gewenste veranderingen en toevoegingen. KNIP cashless events is tevens gerechtigd bij het geven van zijn toestemming een last aan Opdrachtgever op te leggen of de (huur)prijs te verhogen.
2. Tenzij anders overeengekomen, geldt tussen partijen dat de aangebrachte veranderingen en toevoegingen geen deel uitmaken van de (gehuurde) apparatuur.
3. Opdrachtgever dient de aan de apparatuur aangebrachte veranderingen en toevoegingen uiterlijk vóór of bij het einde van de (huur)overeenkomst ongedaan te maken of te verwijderen, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.
4. Tussen partijen geldt dat gebreken aan de door of in opdracht van KNIP cashless events aan de apparatuur aangebrachte veranderingen en toevoegingen voortvloeiende gebreken van de apparatuur geen gebreken in de zin van artikel 7:204 van het Burgerlijk Wetboek zijn. Opdrachtgever heeft ter zake van deze gebreken dan ook geen enkele aanspraak jegens KNIP cashless events. KNIP cashless events is niet gehouden tot herstel of onderhoud van deze gebreken.
5. Opdrachtgever is jegens KNIP cashless events aansprakelijk voor gebreken in de apparatuur die verband houden met de door Opdrachtgever daaraan gebrachte veranderingen en toevoegingen.
6. Opdrachtgever heeft geen aanspraak op enige vergoeding, uit welke hoofde dan ook, in verband met de door Opdrachtgever aangebrachte veranderingen van dan wel toevoegingen aan de (gehuurde) apparatuur die bij of na het einde van de overeenkomst, om welke reden dan ook, niet ongedaan gemaakt of verwijderd zijn.

Artikel 8 Onderhoud apparatuur
1. Opdrachtgever zal de apparatuur niet zelf onderhouden of door een derde laten onderhouden.
2. Opdrachtgever zal door hem geconstateerde gebreken in de apparatuur terstond schriftelijk aan KNIP cashless events kenbaar maken.
3. KNIP cashless events zal zich naar beste kunnen inspannen om bij wijze van correctief onderhoud de gebreken in de apparatuur die voor zijn rekening komen, binnen een redelijke termijn te herstellen. KNIP cashless events is tevens gerechtigd, doch niet verplicht, tot het uitvoeren van preventief onderhoud aan de apparatuur. KNIP cashless events zal Opdrachtgever desgevraagd in de gelegenheid stellen zelf correctief en/of preventief onderhoud uit te voeren. Opdrachtgever en KNIP cashless events zullen tevoren in goed overleg de dagen en tijdstippen waarop onderhoud plaats vindt met elkaar bespreken. Gedurende de periode van onderhoud heeft Opdrachtgever geen recht op vervangende apparatuur.
4. Uitgesloten van de verplichting tot herstel van gebreken als bedoeld in het vorige lid is:
-het herstel van gebreken die Opdrachtgever bij het aangaan van de (huur)overeenkomst heeft aanvaard.
– herstel van gebreken als gevolg van oorzaken van die van buiten komen.
– herstel van gebreken die aan Opdrachtgever, zijn personeelsleden en/of door Opdrachtgever ingeschakelde derden kunnen worden toegerekend.
– herstel van gebreken die het gevolg zijn van onzorgvuldig, onjuist of onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of gebruik in strijd met de documentatie;
– herstel van gebreken die het gevolg zijn van gebruik van de apparatuur in strijd met de gebruiksbestemming;
– herstel van gebreken die het gevolg zijn van door of namens KNIP cashless events aan de apparatuur aangebrachte wijzigingen of toevoegingen.
5. Indien KNIP cashless events de in het vorige lid bedoelde gebreken herstelt of laat herstellen, zal KNIP cashless events aan Opdrachtgever de daaraan verbonden kosten volgens de gebruikelijke tarieven van KNIP cashless events in rekening brengen.
6. KNIP cashless events is steeds gerechtigd er voor te kiezen herstel van gebreken achterwege te laten en de apparatuur door andere, soortgelijke, maar niet noodzakelijkerwijs indentieke apparatuur te vervangen.
7. KNIP cashless events is nimmer gehouden tot herstel of reconstructie van verloren gegane data.

Artikel 9 Verantwoordelijkheden Opdrachtgever
1. Opdrachtgever erkent dat de uitvoering van deze overeenkomst negatief kan worden beïnvloed of tijdelijk of geheel niet beschikbaar kan zijn in verband met fysieke factoren (gebouwen bijv.) en door atmosferische omstandigheden, storingen in de interconnectie (bijv. storingen in stroomtoevoer en/of internetverbinding aangeleverd door Opdrachtgever of derden) en problemen met de door KNIP cashless events of Opdrachtgever gebruikte programmatuur. KNIP cashless events is wegens zodanige omstandigheden nimmer jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor schade of kosten.
2. Opdrachtgever of de door hem ingeschakelde derde(n) is te allen tijde verantwoordelijk en geheel aansprakelijk voor het aanleveren van de stroom, internetverbinding en alle middelen die KNIP cashless events nodig acht om hetgeen overeengekomen na te komen. Opdrachtgever dient dan ook alle kosten en/of schade vloeiende uit het niet correct aanwijzen, aanleveren en/of onderhouden gedurende de looptijd van deze overeenkomst van het hiervoor genoemde voor eigen rekening te nemen.
3. Wanneer KNIP cashless events overeenkomt zelf zorg te dragen voor internet geldt lid 1 van dit artikel ook.

Artikel 10 Tarieven
1. De overeengekomen prijzen zijn excl. BTW tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst de prijzen per dienst/levering overeenkomen. Deze zijn alsdan nader gespecificeerd in de offerte. Eventuele transportkosten, verzendkosten, verzekeringskosten en alle andere in verband met de (af-)levering te maken kosten zullen bij de schriftelijke bevestiging door KNIP cashless events uitdrukkelijk vermeld worden. Als er een vaste prijs wordt afgesproken, dan wordt er een budget opgegeven in de offerte en ziet Opdrachtgever te allen tijde wat het normaliter zou kosten.
3. Kennelijke of overduidelijke fouten in de opgave van prijzen of tarieven kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door KNIP cashless events worden gecorrigeerd. Eventuele bijkomende (hernieuwings)kosten worden duidelijk aan de Opdrachtgever medegedeeld.
4. Indien KNIP cashless events en Opdrachtgever overeen zijn gekomen dat KNIP cashless events ten behoeve van Opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt haar prijzen of tarieven gedurende de looptijd van de overeenkomst, dan is KNIP cashless events gerechtigd om met onmiddellijke ingang de nieuw geldende prijzen en/of tarieven door te berekenen aan Opdrachtgever, na schriftelijke kennisgeving.
5. Indien KNIP cashless events door aan Opdrachtgever toewijsbare oorzaken extra kosten moet maken of genoodzaakt is aanvullende diensten uit te voeren, is KNIP cashless events gerechtigd deze extra kosten of werkzaamheden bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Onder ‘aan Opdrachtgever toewijsbare oorzaken’ dienen in ieder geval maar niet limitief te worden begrepen: incomplete aanvragen, het niet tijdig reageren, het verstrekken van onjuiste informatie, nalatigheid van Opdrachtgever, doublures. De Opdrachtgever zal in deze gevallen door KNIP cashless events in kennis worden gesteld over de omvang van de extra kosten en de datum waarop deze betaald moeten worden.
6. KNIP cashless events heeft het recht om ieder jaar de prijs voor overeenkomsten tussen KNIP cashless events en Opdrachtgever te indexeren volgens de CBS Dienstenprijsindex (DPI, 2006=100).
7. KNIP cashless events mag haar prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan KNIP cashless events, dat in redelijkheid niet van KNIP cashless events mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. KNIP cashless events zal Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Het extra bestellen van kassasystemen kan op basis van nacalculatie in overleg met KNIP cashless events.
8. Indien KNIP cashless events met Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is KNIP cashless events niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
9. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij KNIP cashless events:
o alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
o indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op KNIP cashless events rustende verplichting ingevolge de wet;
o dat de geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen partijen overeengekomen index of andere maatstaf.
o indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

Artikel 11 Betaling, rente en kosten
1. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door KNIP cashless events aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Afwijkende betalingsvoorwaarden gelden slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2. Er geldt een aanbetaling zoals overeengekomen in de offerte waar Opdrachtgever mee akkoord is gegaan.
3. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk (tussendoor) schriftelijk annuleert bij KNIP cashless events, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde en al uitgevoerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
4. KNIP cashless events heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. KNIP cashless events kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. KNIP cashless events kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
a. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de afnemer de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119 a Burgerlijk Wetboek verschuldigd, vermeerderd met 10 procent over het factuurbedrag. Ingaande op het moment van de overschrijding van de betalingstermijn. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.
5. De rechten ter zake domeinen waarvan door KNIP cashless events aan Opdrachtgever gezonden facturen door Opdrachtgever onbetaald worden gelaten, behoren toe aan KNIP cashless events. Alle kosten voortvloeiende uit eventuele beslaglegging en andere maatregelen die KNIP cashless events terzake dient te treffen, dienen door Opdrachtgever aan KNIP cashless events te worden voldaan.
6. Door het enkele verstrijken van de betalingstermijn van een factuur is Opdrachtgever in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
7. Ten laste van Opdrachtgever komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die KNIP cashless events als gevolg van de niet- of niet tijdige nakoming door Opdrachtgever van diens (betalings)verplichtingen moet maken. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van 15% van een vordering (welke vordering tot een maximum van 25.000 euro mag reiken). Voor alle vorderingen boven de 25.000 euro gelden de wettelijke regels met betrekking tot de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijhorende Besluit.
8. Indien KNIP cashless events echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
9. In geval van niet- of niet tijdige nakoming van de (betalings)verplichtingen door Opdrachtgever is KNIP cashless events bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van diensten en/of producten op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever de (betalings)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
10. Opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden voorzien. KNIP cashless events heeft het recht al hetgeen zij, al dan niet opeisbaar en/of al dan niet voorwaardelijk, van Opdrachtgever heeft te vorderen, te verrekenen.

Artikel 12 Wijziging van de opdracht, meerwerk
1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning, waaronder begrepen de investerende werkuren van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt KNIP cashless events de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van Opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende opdracht aan Opdrachtgever in rekening. KNIP cashless events mag ook de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij Opdrachtgever in rekening brengen.
2. In afwijking van lid 1, brengt KNIP cashless events geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan KNIP cashless events kunnen worden toegerekend.
3. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door KNIP cashless events in overleg, al dan niet schriftelijk vastgesteld, met Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de overeenkomst of de offerte uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht, dan wel door haar boven de in de overeenkomst of de offerte uitdrukkelijk vastgestelde werkzaamheden wordt gepresteerd.

Artikel 13 Onderzoek, reclames en klachten
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet Opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan KNIP cashless events. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat KNIP cashless events er adequaat op kan reageren.
2. Als een klacht terecht is, verricht KNIP cashless events de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet Opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.
3. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van KNIP cashless event daardoor gevallen, integraal voor rekening van Opdrachtgever.
4. Opdrachtgever is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van Opdrachtgever. KNIP cashless event is in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever onder derden op te slaan.
5. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is KNIP cashless events aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 17 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding
1. KNIP cashless events is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst KNIP cashless events ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van KNIP cashless events kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is KNIP cashless events bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van KNIP cashless events kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van KNIP cashless events op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien KNIP cashless events de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
3. Indien Opdrachtgever haar uit de overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt, dan is KNIP cashless events gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt ontbonden door KNIP cashless events, zal KNIP cashless events in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van de al verrichte werkzaamheden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor KNIP cashless events extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het KNIP cashless events vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van KNIP cashless events op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15 Overmacht
1. Partijen hoeven verplichting niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten is aan schuld, en – volgens de wet – ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van KNIP cashless events, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder.
3. KNIP cashless events heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Is KNIP cashless events op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.

Artikel 16 Garanties
1. KNIP cashless events garandeert de deugdelijkheid van de gebruikte materialen en de toegezegde eigenschappen en de hiermede samenhangende juiste werking van de door de KNIP cashless events geleverde goederen bij aflevering.
2. Opdrachtgever is verplicht de geleverde (gehuurde) materialen onmiddellijk na ontvangst te controleren op eventuele gebreken en/of missende onderdelen. Opdrachtgever dient terstond na ontdekking dan wel in elk geval binnen 3 dagen na aflevering aan KNIP cashless events kenbaar te maken dat de (gehuurde) materialen niet (geheel) conform de order zijn geleverd, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt al hetgeen geleverd is volledig en in goede staat te hebben ontvangen.
3. Het recht op garantie/reclame vervalt indien de aangegeven gebruiksaanwijzingen niet of niet naar behoren zijn opgevolgd door Opdrachtgever, de geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld c.q. zijn gebruikt of het gebruik van de geleverde goederen niet in overeenstemming is met de (wettelijke) voorschriften. Voorts bestaat geen recht op garantie indien de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage of als er veranderingen aan de geleverde zaken zijn aangebracht door derden.
4. Indien bij de installatie, in elk geval na aflevering van de apparatuur gebreken worden geconstateerd, die niet het gevolg zijn van normaal gebruik of normale slijtage, zullen alle kosten voortvloeiende uit de noodzakelijke herstel- en / of arbeidsloon en onderdelen, aan Opdrachtgever apart in rekening worden gebracht. Indien er bij ontvangst van de apparatuur delen ontbreken zullen de kosten van vervanging van deze delen aan Opdrachtgever op basis van nieuwprijs in rekening worden gebracht.
5. Eventuele garantie voor door KNIP cashless events elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voor zover de oorspronkelijke fabrikant(en) deze verstrekt (verstrekken). Voor producten die niet nieuw zijn geldt slechts een garantie indien en voor zover deze uitdrukkelijk is overeengekomen; ook op zo’n garantie zijn de bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, behalve indien en voor zover daarvan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
6. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of eigen onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van KNIP cashless events, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Opdrachtgever geen invloed op kan uitoefenen.
7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van KNIP cashless events daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 17 Aansprakelijkheid
1. Indien KNIP cashless events aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van KNIP cashless events en/of zijn ondergeschikten.
2. Voor aanvaarde opdrachten heeft KNIP cashless events een inspanningverplichting.
3. KNIP cashless events levert op locatie van Opdrachtgever en test aldaar de apparatuur. Er geldt een voorinspectie en bij teruggave (indien van toepassing) een eindinspectie, conform de Aanvullende algemene voorwaarden KNIP cashless events bij huur en koop, welke leidend zijn.
4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie, waarvan KNIP cashless events aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk of mogelijk relevant zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en volledig aan KNIP cashless events worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig en/of volledig aan KNIP cashless events zijn verstrekt, heeft KNIP cashless events het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en is KNIP cashless events nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor KNIP cashless events kenbaar behoorde te zijn.
5. KNIP cashless events aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met Opdrachtgever zijn aangegaan en/of aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
6. Derden die in verband met de uitvoering van een overeenkomst worden ingeschakeld door KNIP cashless events willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle verstrekte opdrachten tot overeenkomsten door Opdrachtgever aan KNIP cashless events houden tevens de bevoegdheid in die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de derde(n) te aanvaarden.
7. Opdrachtgever is jegens KNIP cashless events en de door schade getroffen derden aansprakelijk voor alle schade aan de apparatuur, ontstaan – door welke omstandigheid dan ook- tijdens de duur van deze overeenkomst derhalve ook indien deze schade niet aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
8. KNIP cashless events is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de apparatuur die KNIP cashless events bij het aangaan van de overeenkomst niet kende, en voorschade als gevolg van gebreken in de apparatuur die na het aangaan van de overeenkomst zijn ontstaan.
9. In alle gevallen is Opdrachtgever jegens KNIP cashless events aansprakelijk ingeval van diefstal, verlies of verduistering van de apparatuur tijden de duur van de overeenkomst.
10. Opdrachtgever, wanneer bestaande uit meerdere partijen/verantwoordelijken is te allen tijden hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die voor hen uit die overeenkomst jegens KNIP cashless events voortvloeien.
11. KNIP cashless events is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder indirecte schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van KNIP cashless events aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan KNIP cashless events toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
12. KNIP cashless events is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, schade verband houdende met het gebruik van door cliënt aan leverancier voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door cliënt aan leverancier voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uit- gesloten de aansprakelijkheid van leverancier wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
13. KNIP cashless events is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij Opdrachtgever bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van KNIP cashless events.
14. Als KNIP cashless events aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag en in ieder geval het bedrag van de door de assuradeur van KNIP cashless events in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, met inbegrip van het eigen risico van KNIP cashless events krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van KNIP cashless events komt. De aansprakelijkheid van KNIP cashless events is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
15. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot de dienst(en) voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, met een maximum van het eigen risico krachtens de genoemde verzekeringsovereenkomst.
16. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van aansprakelijkheid voor schade wanneer deze is veroorzaakt doordat er door Opdrachtgever zelf of derden veranderingen in of aan het door KNIP cashless events opgeleverde product/dienst zijn aangebracht.
17. Voor zover KNIP cashless events bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop KNIP cashless events weinig of geen invloed kan uitoefenen is KNIP cashless events op geen enkele manier aansprakelijk voor de fouten en/of tekortkomingen die deze derde(n) onverhoopt mocht(en) maken en de schade hieruit voortkomend, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met KNIP cashless events. Deze bepaling geldt niet wanneer er enige sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid vanuit KNIP cashless events.
18. KNIP cashless events is niet aansprakelijk indien Opdrachtgever de schade niet prompt en binnen 5 dagen nadat zij deze heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, schriftelijk aan KNIP cashless events heeft gemeld.
19. Onverminderd hetgeen overigens in dit artikel en deze algemene voorwaarden is bepaald, dienen voorts eventuele (rechts-)vorderingen op straffe van verval uiterlijk 1 jaar na oplevering van de prestatie in rechte aanhangig te zijn gemaakt.

Artikel 18 Vrijwaringen
1. Opdrachtgever vrijwaart KNIP cashless events voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen, gegevens of informatie, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Opdrachtgever vrijwaart KNIP cashless events ook voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door KNIP cashless events aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door leverancier geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
3. Opdrachtgever garandeert dat informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt, vrij zijn van virussen en defecten. Voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van het niet virus- of defectvrij zijn van deze informatiedragers, elektronische bestanden of software, is Opdrachtgever aansprakelijk.
4. De Opdrachtgever vrijwaart KNIP cashless events voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan KNIP cashless events toerekenbaar is, tenzij een en ander gevolg is van grove nalatigheid of opzet vanuit KNIP cashless events.

Artikel 19 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Indien KNIP cashless events dit van belang acht voor de uitvoering van de overeenkomst, zal Opdrachtgever, KNIP cashless events desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop Opdrachtgever uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Dit lid geldt visa versa, in zoverre KNIP cashless events gegevens verzamelt voor Opdrachtgever.
2. Opdrachtgever vrijwaart KNIP cashless events voor aanspraken van personen van wie (persoons)gegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor Opdrachtgever op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan KNIP cashless events toegerekend moeten worden. KNIP cashless events verzamelt slechts data voor het evenement welke in rapportvorm wordt opgeleverd en maakt daarbij gebruik van de NAW gegevens die de bezoekers van het project/evenement zelf afgeven. Na oplevering van de rapporten aan Opdrachtgever is KNIP cashless events niet langer verantwoordelijk voor deze verzamelde gegevens. Voor opgeslagen financiële data geldt voor KNIP cashless events een 7 jaar bewaarplicht.
3. Mocht een betaalkaart gekraakt zijn, dan is dit fraude door gebruik
ervan en kan KNIP cashless events hier niet aansprakelijk voor worden
gesteld. Ook zal KNIP cashless events persoonlijke inlogcodes aan
Opdrachtgever verstrekken om het online platform in te kunnen.
Misbruik daarvan kan KNIP cashless events nimmer worden aangerek-
end.
4. Privacygegevens met betrekking tot het aanbieden van de betaalkaart of polsband aan Opdrachtgever of derden, waarvoor KNIP cashless events een vergoeding ontvangt, ligt de verantwoordelijkheid voor het omgaan en bewaren van allerhande privacygegevens te allen tijde bij de Opdrachtgever c.q. aanbieder van de pas en niet bij KNIP cashless events.
5. Opdrachtgever kan te allen tijde inzage krijgen in zijn gegevens die zijn
opgenomen in de bestanden van KNIP cashless events. Een dergelijk verzoek kan ingediend worden per e-mail, via het emailadres van de accountmanager welke terug te vinden is in de offerte. Opdrachtgever is gerechtigd wijziging van de gegevens te eisen, indien deze gegevens niet correct zijn.
6. De aan KNIP cashless events verstrekte persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt ter beoordeling, ondertekening en doorvoering van een bestelling en om de klantenrelatie te beheren, met daarin inbegrepen marketingactiviteiten die door KNIP cashless events worden georganiseerd, het innen van openstaande vorderingen, het bestrijden van fraude, het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
7. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door KNIP cashless events verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er jegens KNIP cashless events voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart KNIP cashless events dan ook tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
8. Indien KNIP cashless events op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. KNIP cashless events staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.
9. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is KNIP cashless events gerechtigd Opdrachtgever toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Opdrachtgever behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met KNIP cashless events zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs-of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van KNIP cashless events.

Artikel 20 Intellectuele eigendom en geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze samenwerkingsovereenkomst van elkaar of uit andere bron verkrijgen.
2. Partijen hebben gedurende deze samenwerking een exclusieve relatie wat betekent dat deze geheimhouding in dusdanige vorm wordt geïnterpreteerd of uitgelegd dat Opdrachtgever wordt beperkt in haar recht om de IE-rechten van KNIP cashless events en alle daarbij horende informatie te verspreiden en te delen met derden.
3. Alle door KNIP cashless events aan Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software en dergelijke zijn uitsluitend bestemd om door Opdrachtnemer te worden gebruikt voor het door partijen overeengekomen doel en mogen door Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KNIP cashless events door haar niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, worden verpand noch op andere wijze worden bezwaard, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Het intellectuele eigendom op deze stukken berust bij KNIP cashless events en deze stukken zijn en blijven ook eigendom van KNIP cashless events. Opdrachtgever verkrijgt gedurende deze samenwerking slechts een licentie tot het gebruik van het door KNIP cashless events vervaardigde, in zoverre noodzakelijk in het kader van deze overeenkomst.
4. Opdrachtgever zal KNIP cashless events vrijwaren tegen elke actie welke gebaseerd is op de bewering dat de door de KNIP cashless events zelf ontwikkelde software en/of programmatuur inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht van derden. KNIP cashless events is niet gehouden tot enige schadevergoeding ter zake van enige vordering waarbij sprake is van een wijziging in de software en/of programmatuur.
5. Indien partijen in een aparte overeenkomst schriftelijk overeenkomen dat KNIP cashless events in opdracht van Opdrachtgever programmatuur of software zal ontwikkelen verkrijgt Opdrachtgever, met betrekking tot de geheel in zijn opdracht en te zijner behoeve ontwikkelde programmatuur of software, het niet exclusieve recht tot onbeperkt gebruik van de programmatuur in zijn eigen bedrijf. Partijen kunnen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
6. Ook indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het KNIP cashless events toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de programmatuur, apparatuur, databestanden, websites en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is Opdrachtgever nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KNIP cashless events.
7. De technieken en applicaties die door KNIP cashless events worden of zijn toegepast ten behoeve van het voor Opdrachtgever vervaardigde, mogen door KNIP cashless events ook op andere producten worden toegepast c.q. ten behoeve van andere Opdrachtgevers worden gebruikt. KNIP cashless events heeft het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
8. In geval van schending van het hiervoor in dit artikel bepaalde zal de Opdrachtgever aan KNIP cashless events een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,- verbeuren voor iedere overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Het vorenstaande laat onverlet het recht van deze partij, niet zijnde overtreder, om in plaats van de boete de ter zake werkelijk geleden schade op de overtreder te verhalen.

Artikel 21 Vergunningen
1. Opdrachtgever staat jegens KNIP cashless events in voor het tijdig verkrijgen en behouden van alle vergunningen, ook die van overheidswege, welke benodigd zijn voor de te verrichten werkzaamheden en voor een normale wijze van uitvoering daarvan, alsmede toestemming tot het gebruik van de toegangswegen naar het werkterrein.
2. Opdrachtgever zal KNIP cashless events vroegtijdig voorzien van kwalitatief volwaardige tekeningen en overige gegevens met betrekking tot in de Overeenkomst genoemde Werkzaamheden. Alle gevolgen -boeten, schaden en dergelijke- ten gevolge van of voortvloeiende uit het niet (tijdig) aanwezig zijn van de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergunningen en gegevens zijn voor rekening van Opdrachtgever; dit geldt in het bijzonder voor de kosten van eventuele wachttijden en extra transporten.
3. Opdrachtgever zal KNIP cashless events vroegtijdig de gegevens betreffende de aanwezigheid en de juiste ligging van kabels en leidingen e.d. verschaffen.
4. Alle gevolgen veroorzaakt door het niet functioneren van door Opdrachtgever beschikbaar gestelde apparatuur of door Opdrachtgever niet correct uitgevoerde (voorbereidende) werkzaamheden, zoals ondermeer maar niet uitsluitend het verschaffen van juiste en volledige gegevens de Opdracht betreffende, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 22 Retourzendingen
1. Opdrachtgever staat jegens KNIP cashless events in voor het tijdig verkrijgen en behouden van alle vergunningen, ook die van overheidswege, welke benodigd zijn voor de te verrichten werkzaamheden en voor een normale wijze van uitvoering daarvan, alsmede toestemming tot het gebruik van de toegangswegen naar het werkterrein.
2. KNIP cashless events is gerechtigd retour gezonden artikelen te weigeren indien het aannemelijk is dat de artikelen geopend, gebruikt of beschadigd zijn door toedoen van Opdrachtgever.

Artikel 23 Aanvullende voorwaarden
1. Tevens van toepassing zijn de aanvullende voorwaarden welke zijn verstrekt aan Opdrachtgever bij het aangaan van deze Overeenkomst.
2. Opdrachtgever gaat akkoord met deze voorwaarden en verklaart zich te houden aan deze spelregels, zodat KNIP cashless events voor een goede werking van de te leveren hardware kan zorgdragen.

Artikel 24 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op deze overeenkomst en alle daaruitvloeiende rechtbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
3. De partijen zullen hun geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst die met elkaar zijn gesloten, eerst zelf onderling proberen op te lossen en zich hiervoor tot het uiterste hebben ingespannen.
4. Alle geschillen die tussen de partijen mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met de uitvoering van deze overeenkomst of van andere overeenkomsten, zullen partijen trachten in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het NMI Mediation Reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangdatum van de mediation.
5. De mediator wordt gezamenlijk gekozen uit het NMI register van mediators. Indien partijen de hulp van het NMI wensen bij de keuze van een mediator, dienen zij een schriftelijk verzoek in bij het NMI.
6. Als een partij zonder eerst mediation te hebben beproefd, een arbitrage of gerechtelijke procedure start, naar aanleiding van een geschil waarop deze clausule ziet, is deze partij verplicht tot het betalen van de procedurekosten.
7. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter te Utrecht. De mediationclausule is in rechte afdwingbaar.

Snel contact

Laat een bericht achter en we nemen zsm contact met je op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search